Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulama ve İzleme Çalışma Grubu

 

Konusu : 193 ülkenin imzası  ile kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17 ana başlığı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmek,Amacı: Çalışma grubunun konusu içerisinde yer alan 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yerelde farkındalık yaratmak, uygulanabilirliğini sağlanmak üzere çalışmalar gerçekleştirmektir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalarda yereldeki kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklık ve işbirliği sağlamak ana amacıdır.

 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek
 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.
 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak
 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak
 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek
 6. Herkes için suya ve sağlıklamaya erişimi ve suyun ve sağlıklamanın sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak
 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak
 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak
 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek
 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak
 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak
 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak
 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak
 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak
 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak
 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek
 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

Ortaklıklar:  Çanakkale Belediyesi, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü , ÇOMÜ ve ilgili dernekler ile meslek odaları ve sendikalar işbirliği yapılacak kuruluşlar olarak belirlenmiştir.

Kolaylaştırıcı: Ayşe Hidayet Tapkan

Üye:  Hikmet Kuru, Emine Turan

İletişim Bilgileri: Ayşe Hidayet Tapkan