Dardanos Orman Kampı Halkındır

Dardanos Orman Kampı Halkındır
09/05/2023 · Haberler

Çanakkale, Dardanos Mevkinde mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan 131 ada 1 parseldeki taşınmazın imar planlarında “Kamu Eğitim ve Dinlenme Alanı” olan kullanımı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı makamınca onaylanan plân değişikliği, yüzde kırktan yüzde 60’a çıkan imar artışıyla “Konut Alanına” dönüştürülmüştür.
Çanakkale Kent Konseyi “Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu” olarak, kentin müştereklerinin adil kullanımını gözetmeyen, kentin kimliğine ilişkin kültürel ve doğal değerlerinin de tahrip edilmesine yol açacak olan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’yla uyumsuzluklar taşıyan bu plân değişikliğinin kamu yararına aykırılığını kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
Öncelikle kıyı bandında yer alan ve yeşil alan özelliği bulunan kamuya ait bu alan yerleşimi, yaşam kalitesi açısından son derece kıymetlidir. Kullanım değeri yüksek bu kamu arazilerinin kentlinin kullanımına açık kamusal alanlar olarak plânlanması son derece önemlidir.
İkinci olarak kamuya ait olan ve imar planlarında kamu yararına bir kullanıma ayrılmış bu arazinin konut alanına dönüştürülmesi, yerleşimin sosyal ve teknik altyapı standardını düşüren bir karardır. Bu değişiklik ile mevcut yapı ve nüfus yoğunluğu artmaktadır. Plân değişikliği ile hem mevcut sosyal donatı alanı kaldırılmakta hem de yeni konut alanı nüfus artışına neden olacağı için yeni sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca söz konusu plân değişikliği -açıklama raporlarında değişiklik gerekçelerinin olmaması, birbiriyle uyumsuz yoğunluk kararları, plân müellifi şehir plâncısı imzasının olmaması vb.- imar plânı yapım tekniklerine uygun değildir. Bu nedenlerle plan değişikliği Mekânsal Plânlar Yapım Yönetmeliği’ne de aykırıdır.
Üçüncü itirazımız kamuya ait bir arazinin imar hakları artırılarak satışa çıkartılması -özelleştirilmesi- ile idarenin bir gayrimenkul geliştirici gibi davranmasına ve bu süreçte hiçbir şekilde ne kentliyi ne mahalle sakinlerini ne de yerel yönetimi karar sürecine dahil etmemesidir.
Şeffaf ve katılımcı olmayan bu sürecin toplumsal faydayı esas almadığı da çok açıktır. Sürdürülebilir yaşantı anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirmeyen, çevreye duyarlı olmayan, kamu yararı gözetilmeksizin özel mülkiyete devredilmesi sağlanan bu plânla, kıyıların birkaç kişinin rant elde etmesi uğruna kamuya kapatılmasına yol açacağı da çok açıktır.
Kentin yaşam standardını düşüren ve kamu yararı olmayan bu plân değişikliğine Çanakkale Kent Konseyi “Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu” olarak belirttiğimiz nedenlerle itiraz edilmesi gerekliliğini kamuoyuyla paylaşıyoruz.

ÇANAKKALE KENT KONSEYİ KENTİNE SAHİP ÇIK ÇALIŞMA GRUBU
Mimar Ali Hacıalioğlu / Grup Kolaylaştırıcısı ve sözcüsü

ÜST