Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi

Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi
28/06/2013 · Haberler

Kent ve kentli hakkını korumanın en önemli mekanizması olan Çanakkale Kent Konseyi, evrensel ve yerel yönetim değerlerini kıstas alarak, yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın sonucunda hazırladığı “Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi”ni 13 Haziran saat 16.30’da toplanarak Genel Kurul’da oy birliğiyle karara bağlamıştır.

Seçmen beyannamesinin 14 maddesi üzerinde katılımcıların görüşleri dinlenmiş ve kritik 2 madde oylamaya sunulmuştur. Oylamaya sunulan maddelerden ilki Yerel Yönetim Kadroları ve Nitelikli Hizmet başlığı altındaki "Hizmet Kalite Değerlendirme Sisteminin kurulması" bölümünün beyannameden çıkartılması isteği oy çokluğuyla reddedilmiştir.

Oylama sunulan maddelerden ikincisi Engelliler, Çocuklar, Yaşlılar, Kadınlar ve Yoksullar başlığı altındaki "engelli ve yaşlı buluşma alanları yapılması" bölümünün beyannameden çıkartılması isteği oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantıda katılımcılar tarafından iletilen görüşlerle derlenmiş "Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi".

YEREL YÖNETİM İÇİN

ÇANAKKALE KENTİ SEÇMEN BEYANNAMESİ

Yerel ve küresel çevreye saygılı, geçmişlerine ve bugünkü çeşitliliklerine değer vererek geleceğe daha az sorunlu, bilgili ve kültürlü kentler bırakabilmek için:

Yerel Yönetimin önemini ve sorumluluğunu bilerek,

Vatandaşların Yerel Yönetim işlerinin işleyiş ve yönetimine katılma hakkının uluslararası belgelerle kabul edilmiş demokratik ilkelerden biri olduğunu düşünerek,

Demokrasinin yeni taleplerini dikkate alan katılımı yüksek bir kentsel yönetişim modelini hedefleyerek,

Bu beyannameyi, Çanakkale’nin sosyal, kültürel, tarihsel, arkeolojik, coğrafi, doğal, ekolojik, tarımsal ve ekonomik  değerleri ve birikimleriyle kendi özelliklerini koruyarak; hemşerilerinin bireysel özgürlüklerini, sosyal dayanışma ve barış içerisinde birlikte yaşama alışkanlığını ve kent kültürüne olan ilgisini bozmadan bir bütünsellik içerisinde geliştirerek sürdürmesi için bir çağrı olarak sunuyoruz.

Bu Beyanname, kentimizin bugünkü ve gelecekteki olası sorunlar ile baş edebilmesini olanaklı kılacak bir dizi ortak ilkeyi, yeni bir ortak yaşam tarzı ve kent yaşamına yeni bir yaklaşımı önermektedir.

1. ENERJİ, ÇEVRE, SU VE DOĞA

Öneriyoruz:

-Doğal, ekolojik, su  ve enerji kaynaklarının, uygun, sürdürülebilir  ve akılcı bir biçimde yönetilmesini ve tasarruflu  kullanılmasını,

-Sanayinin, trafiğin, evsel atıkların, ısınmanın ölçüsüz ışıklandırmanın yarattığı  kirlilik ve gürültünün önüne geçecek uygulamalar ile katı atıkların kaynağında azaltılması yöntemlerinin geliştirilmesini,

-Açık alanların yeşillendirilmesinin özendirilmesini,

-Yerel kaynaklar ile kentimizin doğal karakteristik özelliklerinin korunup yansıtılmasına özen gösterilmesini,

-Hava kalitesi ve iklim dengesine  katkıda bulunacak güneş ve rüzgâr enerjisinden konutlar için elektrik üretiminin desteklenmesini,

-Yeşil alanlar, doğal coğrafya  ve ekolojik dengenin korunmasını,

-Kent kaynaklı kıyı ve deniz/boğaz kirliğinin önlenmesini,

-Hayvanların  korunması için izleme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını.

2. ENGELLİLER, ÇOCUKLAR, YAŞLILAR, KADINLAR VE YOKSULLAR

Öneriyoruz:

-Bütün ticari, özel ve genel kamu binaları, işyerleri ile sokakların; sportif, kültürel, sosyal ve diğer etkinlikler için engelliler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve yoksulların erişebileceği  bir duruma  getirilmesini,

-Sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayan proje, faaliyet ve etkinliklerin her kesimin erişebileceği farklı noktalarda üretilmesini ile söz konusu yerlerde  güvenlik ve denetim birimlerinin oluşturulmasını,

-Özellikle engelliler ve yaşlılar için ucuz ulaşım kolaylığı ile rehberlik hizmetleri sağlanmasını,

-Engellilere ilişkin üretilen plân, program, politika, strateji, proje ve faaliyetlerde uluslararası ve ulusal kabullerin kıstas alınmasını,

-Engelliler, hamileler ve yaşlıların hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli uygulamaların imar plânlarında yansıtılmasını, mevcut plânların gözden geçirilerek tasarım ve mimari çözümlerde bu hususların dikkate alınmasının sağlanmasını,

-Engelli, çocuk, yaşlılar, kadın ve yoksulların beklentilerinin toplumla paylaşılması ve farkındalığın oluşturulmasını.  

3. EKONOMİK KALKINMA

Öneriyoruz:

-Yalnızca yaşam ölçütleriyle  değil yaşam kalitesiyle de yakından ilgilenilmesini,

-Kentin sosyal, kültürel, ekolojik, ekonomik potansiyellerini değerlendirerek, kentte katma değerlerin artmasında ve toplumsal tabana yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcı rol üstlenmesini,

-Ekonomik kalkınma çevreyi  bozmayan anlayışlarla gerçekleştirilirken, çevre/doğa koruma ve ekolojiyle sosyal eşitlik  ve ekonomik gelişme arasında dengenin korunmasını,

-Ulaşım, altyapı hizmetleri ile sosyal ve toplumsal hizmetler ve bunlara uygun tesislerin yapılmasını,

-İşsizlik ve etkilerinin azaltılmasına yönelik, özel sektör işbirliği ile işgücünün geliştirilmesinin desteklenmesini,

-Sürdürülebilir bir yaşamın ve kalkınmanın bir kaynağı olarak iklim değişikliği ile savaşım, etkilerinin hafifletilmesi ve iklim değişikliği gözetilerek su kaynakları, gıda güvenliği, bölgesel yaklaşım ve uyum ihmal edilmeden plânlama yapılmasını.

4. FİZİKİ YAPILAR

Öneriyoruz:

-Mimari yeniliklerin özendirilmesini,

-Mevcut yapıları koruyarak iyileştirmenizi  ve yeni yapıların, öncekilerle ve çevreyle uyum içinde olmasına özen gösterilmesini,

-Peyzajı yapılmış ve iyi tasarlanmış sokaklar, bulvarlar, meydanlar, parklar, hobi bahçeleri, plâjlar  ile yeni eğlence ve dinlence alanlarının, kent sakinlerinin ihtiyaçları ve yaşam kültürleri göz önünde bulundurularak tasarlanmasını  ve düzenlenmesini,

-Sarıçay kıyısının  yapılaşmaya açılmayarak, doğal çevresiyle birlikte korunmasını,

-Bütünleşik kıyı kullanımı çalışması yapılarak kent kıyı etkileşiminin dengeli ve toplum yararına en etkin bir biçimde kullanımının sağlanmasını,

-Kentin gelişme alanlarının bilimsel verilerden hareketle ve katılımcı anlayışla belirlenerek kentsel kaynaklı sorunların oluşmadan önlenmesini.

5. GÜVENLİ KENT, BARIŞIK KENT

Öneriyoruz:

-Barış içinde yaşamanın insanların kendini iyi hissettikleri ortamlarda olabileceğini bilerek; herkesin yaşamaktan memnuniyet duyduğu, kimsenin kimseyi inancı, dili, aidiyeti,  cinsiyeti bakımından rahatsız etmediği ortamların sağlanmasını,

-Doğal afetler ve insan eliyle yaratılmış fiziki tehlikeler  ve kazalara karşı, önlemlerin en yüksek düzeyde alınmasını,

-İnsan sağlığını tehdit edecek gıda üretiminin ve satışının denetlenmesini,

-“Barışın kenti” vizyonuna uygun barışçıl toplum ve diyalogların gelişimini ve güçlenmesini sağlayacak etkinliklerin desteklenmesini.

6. KARAR SÜREÇLERİNE HALK KATILIMI, KENT YÖNETİMİ VE KENT PLÂNLAMASI

Öneriyoruz:

-Uygulanacak tüm kararlardan halkın haberdar olmasını, karar oluşturulmadan önce Kent Konseyi yoluyla halka birlikte, demokratik katılımcı bir anlayış ve  tarafsız bir şekilde kararların alınmasını,

-Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni hareket alanlarının ve yenilikçi stratejilerin (e yönetişim/e demokrasi) oluşturulmasını,

-Kent ve çevresini etkileyecek tüm projelerin, seçilmiş temsilciler, hak ve ihtiyaç sahipleri ve halk tarafından inceleme ve denetlemeye açılmasını,

-Yerel yönetim birimleri ve yerel hizmet birimlerinin katılımcı mekanizmalarla güçlendirilmesini ve birlikte iş yapabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesini,

-Karar alma süreçlerine ilişkin bilginin erişilebilirliği ve kullanımının yaygınlaştırılmasını,

-Kent yönetiminin ve plânlamasının, kentin özellikleri ve potansiyeli  ile gelişme kapasitelerini ve kaynaklarını kapsayacak bir şekilde farklı uzmanlıklardan, üniversiteden  ve kuruluşlardan alınan bilgiye dayalı analizlerle yapılmasını.

7. KONUT

Öneriyoruz:

-Sağlıklı olmayan yapı stoklarının belirlenmesini,

-Sağlıksız yapıların yıkılıp yapılmalarına ya da onarılmalarına ilgili taraflarla karar verilmesini,

-Coğrafyayı göz önüne alan negatif özgürlükten uzak kentin dokusuna uygun yaşanabilir konutların yapılmasını,

-Kent merkezinde ve Çanakkale Boğazı ile kıyı boylarında dikey yerine yatay plânlamaya önem verilmesini,

-Arazi üstünlüğünün hakça kullanılmasını,

-Sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan ailelerin konut sahibi olmasının pazar koşullarına bırakılmamasını,

-Kent merkezindeki eski mahallelerin, gerekli finansal kaynaklar başta olmak üzere, yenileme programlarının  mahalle sakinleriyle  birlikte yapılmasını.

8. KÜLTÜR

Öneriyoruz:

-Kültürel etkinliklere,  vatandaşların tümünü kapsayacak bir anlayışla, kişilerin yaratıcılık ve hayal güçlerini ifade edebilecek teşviklerin sağlanmasını,

-Sanatsal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları (STK), mahalle toplulukları ve ticari işletmelerin  özendirilerek sorumluluk ve etkinliklerini artırmak için destekler verilmesini,

-Kent halkını, ilgili sektörleri, kamu ve yerel yönetimi kapsayacak bir kültürel yönetim plânı ve politikalar oluşturulmasını.

9. KÜLTÜRLERARASI KAYNAŞMA

Öneriyoruz:

-Kamu alanlarından, okullardan, konutlardan, kültürel etkinliklerden, iş ve eğitimlerden herkesin eşit bir biçimde hakça yararlanabilmesi  için destek ve olanaklar sağlanmasını,

-Azınlık grupların kültürel ihtiyaçlarını kabul ederek, farklı kültürler ve inançlar arasında diyalog ve fikir alışverişine olanak sağlayacak ve toplulukların inanç ve geleneklerini yerine getirebilmelerine hizmet edecek politikalar oluşturulmasını ve uygulanmasını,

-İnsan haklarının, cinsiyet farklılıkları ile cinsiyet eşitliği ve kültürel çeşitliliğin korunmasıyla,  her türlü ayrımcılığa karşı çıkılmasını.

10. SAĞLIK

Öneriyoruz:

-Sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda  eşitsizliklerin azaltılmasını,

-Evsel ve sanayi atık yönetimi, hava, su, toprak ve yeraltı kirliliklerinin engellenmesi, tıbbi  ve tehlikeli atıkların ekolojik sisteme zarar vermeyecek bir şekilde ortadan kaldırılmasını,

-Hassas kentsel çevre ve toplulukları sürekli gözlem altında tutarak ve engellilere özel hizmet sağlayarak toplumun gelişimini ve sosyal yenilenmenin sürdürülmesini,

-Beslenme, fiziksel aktivite ve cinsellikle ilgili sağlıklı davranışların artırılması hedefinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılmasını,

-Sağlıklı kent kimliğinin oluşmasında yerel yönetim birimlerinin aktif rol almasının sağlanmasını,

-Bebeklerin ve okul öncesi yaşlardaki çocukların yaşama sağlıklı başlayarak daha sağlıklı olmalarını sağlayacak strateji ve projelerin geliştirilmesini,

-Kentlinin psiko-sosyal iyilik hallerinin geliştirilmesi ve mental sağlık sorunları olanların ulaşabileceği daha kapsamlı hizmetlerin yaygınlaştırılmasını,

-Sağlıklı, ucuz, kolay ulaşılabilir, sürekli  ve güvenli içme suyu temini, gıda imalathaneleri ile besinlerin kalite ve hijyen  kontrolleri, altyapı hizmetlerinin öncelikli olarak sağlanması konularında kararlı politikalar sürdürülmesini.

11. SPOR VE BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME

Öneriyoruz:

-Tüm kent halkının spor, eğlence ve dinlence ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler  ve alanlar yapılmasını, -Temel spor  etkinlik ve olanakları ile su ve deniz sporlarının yaygınlaştırılmasını,

-Eğlence ve dinlence etkinliklerini geliştirmek ve teşvik etmek için sosyalleşme alanları park ve yeşil alanlar, oyun alanları, açık alanlar, oyun havuzları, gezinti yolları vb. imkânların arttırılmasını,

Spor kuruluşlarıyla, yetenekli sporcuların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yeterli alet ve donanıma sahip uygun spor ortamları ve destekler sağlanmasını.

12. TARİHİ KENTSEL YAPI MİRASI

Öneriyoruz:

-Sit alanları ve özel koruma alanlarının kentsel mirasın ve kent kimliğinin önemli parçaları olduğunu bilerek özenle korunmasını ve iyileştirilmesini; bunun için halkı bilgilendirme ve bilinç düzeylerini yükseltme çalışmaları yapılmasını,

-Tarihsel, kültürel yapı mirası ve birikimlerin sergilenmesi ile koruma  ve yaşatmaya yönelik projeler için teşvikler, finansal destekler ve kolaylıklar sağlanmasını,

-Eski sanayi alanlarındaki kimi köhnemiş, terkedilmiş binaların, yeni işlevlerle yeniden kente kazandırılmasını.

13. ULAŞIM VE DOLAŞIM

Öneriyoruz:

-Toplu taşıma, bisiklet, yaya gibi ulaşımlarla, kişi ve hizmetlerin bireysel ulaşımına öncelik verilmesini,

-Kent içinde ağır vasıta trafiğinin  kısıtlanması ile transit kara yolunun kent dışına alınmasını,

-Bisiklet yolları ve titizlikle düzenlenmiş yaya yolları ile kent (merkez) dışı otopark yerleriyle , öncelikle  merkeze ulaşımda düşük maliyetli, sık, güvenli ve sürdürülebilir, mümkün olduğunca gaz salınımsız toplu taşıma/hafif raylı sisteme geçilmesini,

-Kent içi ve kentler arası ulaşımda deniz yolunun da kullanılmasını,

-Konutların ve işyerlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için belirlenecek zaman dışında araç trafiğinden arındırılmış, yaya dolaşımına açık alanların çoğaltılmasını.

14. YEREL YÖNETİM  KADROLARI VE NİTELİKLİ HİZMET

Öneriyoruz:

-Yerel yönetim  kadrolarının niteliklerine ve işbaşarım özelliklerine göre belirlenmesini,

-Gelişen ve değişen ihtiyaçlara önceden hazırlıklı olarak kadro çeşitliliğine (örn.: antropolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, coğrafyacı, ekolog, şehir plânlayıcısı, tasarım mühendisi, yerel yönetimci, bilgisayar sistem mühendisi vb.) önem verilmesini,

-Belediyenin hizmet kalite ölçütlerinin vatandaşla paylaşılarak oluşturulmasını ve oluşturulan ölçütleri vatandaşın talep edebilmesini,

-Veri ve bilgi alt yapısı sağlanmış, kentli tarafından erişilebilir interaktif iletişim araçları kullanılarak Hizmet Kalite Değerlendirme Sisteminin kurulmasını,

-Merkezi yönetimin yerel teşkilatı, yerel yönetim ve özel sektör arasında koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması ile  hizmet birimleri arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesini,

-Bütçe oluşturma ve kullanma süreçlerine Kent Konseyi yoluyla vatandaş katılımı, izleme ve değerlendirme pratiklerinin yaygınlaştırılarak sağlanmasını,

29 Mart 2014’te yapılacak Yerel Yönetim seçimlerinde belediye başkanlığına ve belediye meclis üyeliğine aday olacaklardan,  seçmenler olarak talep ediyoruz.

Çanakkale Kent Konseyi

(Bu beyanname 13.06.2013 tarihli Kent Konseyi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edilmiştir.)

ÜST