Fevzipaşa Birlik Beraberlik Çalışma Grubu Raporu

Fevzipaşa Birlik Beraberlik Çalışma Grubu Raporu
07/09/2012 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Fevzipaşa Birlik Beraberlik Çalışma Grubu özet raporuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Raporu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

FEVZİPAŞA BİRLİK BERABERLİK ÇALIŞMA GRUBU'nun hazırladığı

"Bir Mahalleyi Anlamak - Fevzipaşa Mahallesi Kentsel İyileştirme Projesi"

Özet Rapor

(Tam metin kitap halinde yayımlanmıştır)

Çanakkale Kent Konseyi Fevzipaşa Birlik Beraberlik Çalışma Gurubu

Arzu Başaran Uysal (ÇOMÜ)

Aslı Kırıkkulak (Roman Kültür ve Sosyal Etkinlikler Derneği)

Bahattin Köylü (Mimar)

Devrim Uysal (Mimar)

Emin Yavaş (Fevzipaşa Mahallesi)

Emrullah Katırcıoğlu (Fevzipaşa Mahallesi-Müzisyen)

Gökçer Okumuş (İTÜ)

Gülay Sarışen (Çanakkale Kent Konseyi)

Hasan Aliço (Fevzipaşa Mahallesi)

Hasan Sakar (Fevzipaşa Muhtarlığı Azası-Müzisyen)

İpek Sakarya (ÇOMÜ)

Kutsal Mustafa Nazlı (Fevzipaşa Mahallesi)

Mahmure İmcuk (Roman Kültür ve Sosyal Etkinlikler Derneği)

Mustafa Özen Kırıkkulak (Roman Kültür ve Sosyal Etkinlikler Derneği)

Nail Nazlı (Roman Kültür ve Sosyal Etkinlikler Derneği)

Naci Palabıyık (Fevzipaşa Mahallesi)

Nedim Evreşe (Fevzipaşa Mahallesi)

Ömer Mutahhar Şenoğul (Çanakkale Kent Konseyi)

Özenç Kırıkkulak (Fevzipaşa Mahallesi)

Ramazan Işıldak (Fevzipaşa Mahalle Muhtarı)

Saim Yavuz (ÇABİSAK-Çanakkale Bilim Sanat ve Kültür Etkinlikleri D.)

Tolga Çapar (Fevzipaşa Mahallesi Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği)

Bu özet rapor, Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu’nun 2 Ağustos 2012 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 7 çekimser oya karşılık 46 oyla kabul edilmiştir.
Bu karar, Çanakkale Belediye Meclisinin 7 Eylül 2012 tarihli toplantısında gündemin 3. maddesi olarak, Belediye Meclisine Kent Konseyi başkanı Saim Yavuz tarafından sunulmuştur.

GİRİŞ

Bu çalışmada ele aldığımız Fevzipaşa Mahallesi, kentin ilk yerleşim alanıdır. Mahallede ağırlıklı olarak Romanlar yaşamaktadır ve burası kentin en yoksul mahallelerinden biridir. Öncelikle bizi bu projeyi yapmaya iten ve cesaretlendiren birkaç başlığı belirtmek istiyoruz. Birincisi,  kentin bu kadar merkezinde ve aynı zamanda kentten bu kadar yalıtılmış olan mahallenin daha da içine kapanmasının bir şekilde engellenmesi gerekliliğidir.  İkincisi, mahallenin ve Romanların sorunlarının aslında bu kentin sorunu olduğunun dile getirilmesi ve bu sorun çözülmeden yerel yönetim ve sivil toplum tarafından özenle inşa edilmiş “Barışın Kenti Çanakkale” vizyonunun tam anlamıyla gerçekleşemeyeceğini tartışmaktır.

Kent merkezinde olmasına rağmen içine kapalı bir ada görünümünde olan Roman yerleşimi, Çimenlik Kalesi ile Sarıçay’ın sınırladığı alana adeta sıkışmış durumdadır.

Bu çalışmada, Fevzipaşa Mahallesinin sorunları üzerine detaylı bir saha araştırması yapılarak mahallenin mevcut durumu saptanmaya çalışılmıştır.

PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışmada, Fevzipaşa Mahallesinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kentsel iyileştirme için somut ve uygulanabilir bir model oluşturulması amaçlanmıştır.

Model orta ve uzun vadeli gelişme stratejilerini, fiziksel müdahale yöntemlerini ve süreçte yer alacak aktörleri kapsamaktadır. “Kentsel iyileştirme” terimi birçok müdahale biçimini kapsamasının yanında mevcut sosyal yapının korunması yaklaşımını da içerdiği için tercih edilmiştir.

Buna göre oluşturulan model;

1)Sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerine uygun,

2)Mahallelinin tüm süreçlere etkin katılımını esas alan,

3)İlgili kentsel aktörlerin sürece katılımı ve işbirliğini öngören,

4)Yerinden etme politikalarını önleyici,

5)Kentin vizyonuna ve üst politikalarına uyumlu, olmalıdır.

YÖNTEM

Kentsel dönüşüm deneyimleri ve yoksullukla mücadele stratejileri yerel halkın güçlendirilmesi, örgütlenmesi ve yapabilir kılınması konularına özel vurgu yapmaktadırlar. Bu nedenle, bu çalışmada mahalle halkının proje sürecine ve kararlara etkin katılımı önceliklidir.

Projenin hazırlık aşamasında, Kent Konseyi’nde Fevzipaşalı Romanlardan oluşan gönüllü bir çalışma grubu oluşmuştur. Mahalleli çalışma grubuna “Fevzipaşa Birlik Beraberlik Grubu” ismini vermiştir. Mahallede faaliyet gösteren iki derneğin başkanları ve Mahalle Muhtarı da Çalışma Grubuna destek vermişlerdir. Örgütlü ve bir program dahilinde çalışmanın zorlukları yaşanmakla birlikte, Çalışma Grubu tüm proje sürecinde aktif olarak rol almıştır.

Proje dört aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşama fiziksel ve sosyoekonomik durumun tespiti;

İkinci aşama mahalle halkı ile yapılan toplantılar ve görüşmeler;

Üçüncü aşama kentteki diğer aktörlerle yapılan toplantılar;

Dördüncü aşama ise elde edilen verilerin değerlendirilerek gelişme stratejilerinin ve uygulama modelinin oluşturulmasıdır.

Birinci aşamada, mahalledeki binaların fiziksel kalitesi, konut standardı, konutların kentsel altyapıya erişebilirliği, bina yoğunluğu gibi fiziksel durum tespitleri ve yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, sosyal güvence sistemine kayıtlı olma gibi sosyoekonomik duruma yönelik tespitler yapılmıştır. Saha tespitlerinde, çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan 733 konuttan 461’ine ulaşılmış, 471 hane ile ilgili veriler elde edilmiştir. Bina, konut ve hane halkına ait veriler yapı adası bazında değerlendirilmiştir.

Bina

Konut

Hanehalkı

 • Yapım sistemi
 • Kat sayısı
 • Binanın kullanım amacı
 • Binanın fiziki durumu
 • Binada konut sayısı

 • Konutta yaşayan kişi sayısı
 • Konutta oda sayısı
 • Konutta banyo, tuvalet, mutfak mevcudiyeti
 • Altyapı (su, elektrik, kanalizasyon, telefon) durumu
 • Konutta bulunan eşyalar (buzdolabı, televizyon, cep telefonu vb.)
 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Eğitim durumu
 • İstihdam
 • Gelir
 • Sosyal güvence
 • Sağlık
 • Doğum yeri
 • Fevzipaşa’da yaşama süresi

Projenin ikinci aşaması. Mahalle halkının beklenti ve sorunlarını tanımlamaya yönelik mahalle halkı ile yapılan toplantılar ve görüşmeler projenin ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Birinci aşamada yapılan tespitler mahalledeki fiziksel ve sosyoekonomik yapının mekansal farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Görüşmeciler bu mekansal farklılıklar dikkate alınarak seçilmiştir. Çoğu mahallenin en sorunlu bölgesinde yaşayanlar ile okuyan ya da okulu bırakan gençler olmak üzere 40 kişi ile derinlemesine mülakat yapılmıştır.

Projenin üçüncü aşamasını ise kentteki karar mekanizmalarını etkileyebilecek olan kentsel aktörlerle yapılan bir dizi toplantı oluşturmaktadır. Arama konferansı niteliğindeki bu toplantılarda mahallenin sorunları ortaya konarak, çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Projenin dördüncü aşaması, mevcut veriler doğrultusunda mahallede yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kentsel iyileştirmenin sağlanabilmesi için izlenecek yolun belirlenmesidir. Bu aşamada temel stratejiler belirlenmiş ve bu stratejilerin hayata geçirilebilmesi için bir uygulama modeli önerilmiştir.

FİZİKSEL DURUMUN TESPİTİ

Fevzipaşa Mahallesini de kapsayan Çanakkale tarihi kent merkezi 1995 yılında kentsel sit olarak ilan edilmiştir. 1996 yılında 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmış ve onanmıştır. Planda, Fevzipaşa Mahallesinin bir kısmı, düşük nitelikli yapıların yoğunlukta olduğu ve Romanların yaşadığı alan, “özel proje alanı” olarak tanımlanmıştır (ÇEYAP, 1997). Çalışma alanının büyük çoğunluğu II. Gurup özel koruma alanı olarak tanımlanırken, tescilli yapıların daha yoğun olduğu kısmı ise I.Grup koruma alanı olarak tanımlanmıştır Koruma Amaçlı İmar Planı’na göre çalışma alanında yapı adaları ve sokak dokusu muhafaza edilmiş ve yapılanma koşulları bitişik nizam 3 kat olarak belirlenmiştir.

Mahalle sınırları içerisinde kentin çok kültürlü kimliğini yansıtan anıtsal yapılar –Kentin ilk camisi Fatih Camii (Camii Kebir) Ermeni Kilisesi (Surp Kevork Kilisesi), Korfmann Kütüphanesi olarak restore edilmiş olan Ermeni Sıbyan Mektebi, Üniversiteye tahsisli olan Nedime Hanım Binası, Tıflı Camii - ve sivil mimarlık örnekleri bulunmaktadır . Çalışma sahasının doğu sınırında, Sarıçay kenarında tarihi Palamut (Yahudi) depoları yer almaktadır.

Bina kullanımları ve fiziksel durumları

Organik bir sokak dokusuna sahip çalışma alanında, küçük ölçekli ticaret faaliyetleri (bakkal, atölye, depo gibi) bulunmakla birlikte binaların büyük çoğunluğu (%84) konut olarak kullanılmaktadır. Konutlar genellikle 1 ve 2 katlıdır (%84). Kentsel sit olan alanda 3 kata kadar imar izni olmakla birlikte, 4 ve 5 katlı yapılara da rastlanmaktadır (%4).  Binaların fiziksel durumu dışarıdan gözlemlenerek değerlendirilmiş ve “iyi durumda”, “basit tamirata ihtiyacı var”, “önemli tamirata ihtiyacı var” ve “çok kötü” şeklinde sınıflandırılmıştır. Gözleme dayalı olarak yapılan bu sınıflandırma sonucunda yapıların yaklaşık %33’ünün önemli derecede tamirata ihtiyacı olduğu ya da çok kötü olduğu saptanmıştır. Binaların %21'i iyi durumda, %45'i basit tamirat gerektirmektedir.

Bina ve konut yoğunluğu

Bina yoğunluğu analizinde (1 hektara düşen bina sayısı), Sarıçay ile Çimenlik Kalesinin kesiştiği bölgede yer alan 4 yapı adası  yapı yoğunluğunun en fazla olduğu yapı adalarıdır. En yüksek yapı yoğunluğuna sahip bu alan aynı zamanda yapı kalitesinin de en düşük olduğu alandır. Konut yoğunluğu analizinde 1 hektara düşen konut sayısı hesaplanmıştır. Konut yoğunluğu da, bina yoğunluğuna benzer niteliktedir. Mahallenin iç kesimlerinde konut yoğunluğu fazladır.

Konut  konforu

Konut konforu analizlerinde; 1 konutta kaç kişinin yaşadığı, 1 konutta kaç odanın olduğu, standart bir konutta olması zorunlu olan tuvalet, banyo ve mutfak bölümlerinin olup olmadığı araştırılmıştır. 161, 207 ve 210 nolu yapı adalarındaki konutlarda ortalama 3.1-3.4 kişi yaşadığı görülmektedir . 1-2 katlı binalardan oluşan bu yapı adalarındaki konutların büyük çoğunluğunun 1.4-1.7 odaya sahip olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, bu yapı adalarındaki konutlar büyük oranda 1 odadan oluşmakta ve 1 odalı evlerde 2-3 kişi yaşamaktadır.

Konutlarda tuvalet, banyo ve mutfak mevcudiyeti incelendiğinde, %13’ünde tuvalet konutun dışındadır ve %1’inde tuvalet başka bir aile ile paylaşılmaktadır. %3’ünde ise tuvalet bulunmamaktadır. Konutların %22’sinde banyo ve %19’unda mutfak bulunmamaktadır. Mevcut banyo, tuvalet, mutfaklar ise büyük oranda yetersizdir.

Kentsel altyapıya erişim

Kentsel altyapıya erişim başlığı altında, konutun elektrik, su ve kanalizasyona bağlı olup olmadığı tespit edilmiştir. Mahallede yetersiz olmakla birlikte temiz su ve kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. Ancak boş alanlara çıkmalar şeklinde ve yapı adaları içerisindeki arka bahçelere yeni konutlar yapılması nedeniyle birçok konut içme suyu (%3,4) ve kanalizasyon şebekesine (%5.4) bağlı değildir. Benzer şekilde elektrik şebekesine bağlı olmayan ya da borcundan dolayı elektriği olmayan konutlar da bulunmaktadır.

Mahalledeki kanalizasyon, su ve elektrik altyapısı oldukça eskidir. Doğalgaz bulunmamaktadır. Sokaklarda özellikle yağmurlu günlerde kanalizasyon sistemi taşmaktadır. Mahallede çöp taşıma ve temizlik konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır.

Mülkiyet, konut sahipliği

Tapu kayıtları incelendiğinde, mahallede hazineye ve belediyeye ait parseller bulunduğu ancak mahallenin büyük oranda mülkiyeti özel şahıslara ait parsellerden oluştuğu görülmüştür. Mahalle genelinde parsel büyüklükleri 10 m2 ile 450 m2 arasında değişmektedir. Mahalle içlerine girdikçe parsel büyüklükleri daha da küçülmektedir. Kuyu Sokaklarda parsel büyüklükleri ortalama 20-30 m2 dir ve bu parseller genelde çok hisselidirler.

Fiziksel Durumun Değerlendirilmesi

Bina ve konut ölçeğinde yapılan analizlerin sonucunda, mahallenin bina ve konut niteliği açısından mekansal olarak farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Mahallenin iç bölgelerinde ve Sarıçay kenarındaki yapı adaları, 1-2 katlı, yığma ve kalitesi çok düşük yapılardan oluşmaktadır. Kentsel altyapı da, yapı ve konut kalitesine paralel olarak, iç kesimlerde düşmektedir. Mahallenin dış çeperleri hem korunması gereken mimari miras hem de kamusal mekanlar açısından önemlidir. Buradaki yapılar genellikle daha iyi durumdadır ve basit onarımla kaliteleri yükseltilebilir.

Fiziksel durum analizleri sonucunda;

*bina ve çevre kalitesi açısından en sorunlu olan 1. bölge için yeniden yapılanmayı ve kentsel dönüşümü öngören,

*bina ve çevre kalitesi açısından daha iyi durumda olan 2. bölge için sağlıklaştırma ve yenilemeyi öngören,

*tescilli yapıların yoğun olduğu ve kent kimliği açısından önemli yapıları barındıran 3. bölge için sağlıklaştırma ve korumayı öngören,

*kentin doğal ve kültürel açıdan önemli bir varlığı olan Sarıçay kıyısının (4. Bölge), mahalleye ve kente hizmet verecek şekilde tasarlanmasını öngören, fiziksel müdahale yöntemlerinin belirlenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Yıkılarak yeniden yapılması öngörülen 1. Bölgede 373 konut bulunmaktadır ve yaklaşık 15000 m2 büyüklüğündeki bu alanda 1071 kişi yaşamaktadır. Hane halkı büyüklüğü ortalama 3’tür. Bürüt konut büyüklüğü 60 m2 olan 375 adet konutun, Taban Alanı Katsayısı 0,50 (alanın %50’sinin yapılaştığı anlamına gelmektedir) ve Kat Alanı Kat Sayısı 1.50 olmak üzere 3 katlı olarak bu alana yeniden inşası mümkündür. Sonuç olarak, 1. Bölgede bugün yaşayan tüm aileler için bu alanda yeterli konut üretimi mümkündür.

SOSYOEKONOMİK DURUMUN TESPİTİ

Proje alanında 462 konutta yaşayan 471 hane ile görüşülerek, hane halkları ile ilgili veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, düzenli gelire sahip olma, işsizlik, sosyal güvenceye sahip olma, ailede engelli bireylerin varlığı, eğitim durumu ile ilgili tespitler yapılarak mahallenin sosyoekonomik profili tanımlanmaya çalışılmıştır.

Demografik yapı

471 hanede toplam 1332 kişi yaşamaktadır.

Yaş Aralığı

Kadın

Erkek

Toplam

0-4 yaş

53

7,5%

50

8,0%

103

7,7%

5-14 yaş

110

15,6%

118

18,8%

228

17,1%

15-24 yaş

133

18,8%

110

17,6%

243

18,2%

25-44 yaş

194

27,5%

194

31,0%

388

29,1%

45-64 yaş

149

21,1%

128

20,4%

277

20,8%

65 yaş ve üzeri

67

9,5%

26

4,2%

93

7,0%

Toplam

706

53,0%

626

47,0%

1332

100,0%

15-45 yaş arası erkek nüfusunun topluluğun % 47,3’ünü oluşturduğu görülmektedir. 65 yaş ve üzeri yaş diliminde kadın sayısı dikkat çekici bir biçimde yüksektir. Hane halkı büyüklüğü ortalama 2.8 kişi/hane olarak tespit edilmiştir. Bu rakam tüm mahalle için resmi nüfus sayımına göre 2.44 kişi/hane’dir.

Fevzipaşa mahallesi kentte ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek olan mahalledir. Hem kadın hem de erkeklerlerde evlilik yaşının çok genç olması nedeniyle, çocuklar ergen denebilecek yaşta evden ayrılmaktadır. Bu durumun hane halkı büyüklüğünü etkilediği söylenebilir. Evli genç çiftler ayrı konuta taşınmaktadır. Tespitler, 207 kadının 53’ünün 18 yaşına gelmeden ilk çocuğunu doğurduğunu göstermektedir. Evlenme yaşı kadınlarda 13’e kadar düşebilmektedir.

Hane halkları ile yapılan görüşmelerde, mahallede yaşayanların önemli bir kısmının (%81) Fevzipaşa doğumlu oldukları tespit edilmiştir. Fevzipaşa doğumlu olmayanların da büyük oranda, Çanakkale’nin ilçe ve köylerinden buraya evlilik nedeniyle geldikleri anlaşılmaktadır. Mahallede hareketliliğin –ev değiştirme, dışarıdan mahalleye taşınma- olmadığı görülmektedir.

Görüşmecilerin % 48’inin 50 yıldan fazladır aynı evde oturdukları, %8’inin ise 25 yıldır aynı evde oturdukları tespit edilmiştir.

Gelir, işsizlik ve sosyal güvence

Hanedeki 351 erkek (aile reisi), 433 kadın (aile reisi ya da aile reisinin eşi) için yapılan değerlendirme sonucunda, işsizliğin en önemli sorunların başında geldiği görülmektedir. 471 hanenin yalnızca %31’inde aile reisi düzenli bir gelire sahiptir. Düzenli bir geliri olmayan ve daha çok enformel sektörlerde çalışan aile reisi oranı ise %26’dır. Başka bir ifadeyle işsiz veya düzenli bir geliri olmayan aile sayısı oranı %69’a ulaşmaktadır. Düzenli geliri olsun ya da olmasın çalışan erkeklerin tümü boyacı, seyyar satıcı, hamal, müzisyen ve garson gibi işlerde çalışmaktadır. Mahallede, kamuda çalışan memur ve işçi yok denecek kadar azdır.

Kadınlar çalışma hayatında yer almamaktadırlar. 433 kadının %96’sı ev hanımıdır. Çalışan çok az sayıdaki kadın ise enformel sektörlerde –temizlikçi, sayar satıcı gibi- sigortasız olarak çalışmaktadır. Temizlikçi olarak çalışan kadınların çok azı ev temizliğine, önemli bir kısmı ise apartmanların merdiven ve ortak alanlarının temizliğine gitmektedirler.

471 hanedeki 1331 kişiden yalnızca %12’si sosyal güvence sistemine kayıtlıdır. Erkeklerin %21’i, kadınların ise %4’ü babalarının ve eşlerinin üzerinden sosyal güvence sistemine kayıtlıdır.

Sosyal Güvence Durumu

Kadın

Erkek

Toplam

Kişi

Yüzde

Kişi

Yüzde

Kişi

Yüzde

Sigortalı

29

4%

134

21%

163

12%

Yok

677

96%

492

79%

1169

88%

Toplam

706

100%

626

100%

1332

100%

Aileler büyük oranda devletin ve yerel yönetimin yoksullara yönelik yaptıkları yiyecek ve yakacak yardımlarından faydalanmaktadırlar. 471 ailenin, 180’ninde (%38) yoksullara sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanma olanağı sunan “yeşil kart” bulunmaktadır. 471 hanenin 49’unda (%10) engelli birey bulunmaktadır.  Astım, bronşit gibi solunum yolları hastalıkları çok yaygındır.

Eğitim

Hane halkındaki tüm bireylere eğitim durumu sorulmuştur. Erkekler büyük oranda ilkokul mezunu (%53) veya okur-yazardır (%10). Ancak ilkokul diplomasına sahip olanlar da dahil olmak üzere işlevsel okur-yazar olup olmadıkları tartışmalıdır. Erkekler arasında liseyi bitirme oranı ise çok düşüktür, hane halkındaki yetişkin erkeklerin % 6.5 liseyi bitirmiştir.

Kişi

Yüzde

Eğitim Durumu

Anaokulu

1

0%

Okur Yazar Değil

173

14%

Okur Yazar

92

8%

İlkokul Terk

72

6%

İlkokul

559

47%

Ortaokul Terk

27

2%

Ortaokul

119

10%

Lise Terk

25

2%

Lise

83

7%

Üniversite

20

2%

Bilinmiyor

26

2%

Toplam

1197

100%

Eğitim durumu ile düzenli gelir sahibi olma arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Okur-yazar olmayan yetişkin erkeklerin müzisyen, hamal, hurdacı, pazarcı, yağlıboyacı gibi düzenli gelir getirmeyen işlerde çalıştıkları görülmektedir. Lise mezunu yetişkin erkekler ise şoför, garson, işçi olarak düzenli gelir getiren işlerde çalışmaktadırlar.

Kadınların eğitim durumu

471 hanede yapılan tespitler sonucunda, hane reisinin eşi ya da hane reisi konumunda olan yaşları 14 ile 95 arasında değişen 439 kadının eğitim durumu değerlendirildiğinde, büyük oranda ilkokul mezunu oldukları (%45,1) ya da okuma-yazma bilmedikleri (%26,9) görülmektedir. Yetişkin kadınların yalnızca %3’ü liseyi bitirmiştir.

Kişi

Yüzde

Yetişkin Kadınlarda Eğitim Durumu

Okur Yazar Değil

118

26,9

Okur Yazar

46

10,5

İlkokul Terk

22

0,0

İlkokul

198

45,1

Ortaokul Terk

4

0,9

Ortaokul

12

2,7

Lise Terk

7

1,6

Lise

14

3,2

Üniversite

3

0,7

Bilinmiyor

15

3,4

Toplam

439

95,0

Kadınların eğitim durumları ile oturdukları yapı adaları ilişkilendirilerek, eğitim durumu ile mekan arasında bir ilişki olup olmadığı irdelendiğinde, bir önceki bölümdeki fiziksel yapı analizlerine benzer bir paralellik olduğu görülmektedir. Yapı ve konut kalitesi açısından daha sorunlu olan yapı adalarında yetişkin kadınlar arasında okuma-yazma bilmeme oranının da yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Okul öncesi eğitim

471 hanede okul öncesi eğitim çağında (3-6 yaş) olan 84 çocuk bulunmaktadır. 84 çocuktan yalnızca 1 tanesi anaokuluna gitmektedir. 6 yaşındaki iki çocuk ise ilkokula gitmektedir. 6 yaşında okula başlama oranı çok düşüktür ve çocuklar okul öncesi eğitimden yararlanamamaktadırlar.

Kentsel hizmetlere erişim

Fevzipaşa Mahallesi Çanakkale kent merkezinde yer almaktadır. Mahalle içerisinde 1 sağlık ocağı bulunmasına karşın hiç ilköğretim okulu bulunmamaktadır. Ancak, en yakın ilköğretim okulu mahalle merkezinden yaklaşık 600 m uzaklıktadır. Bu da erişilebilir bir mesafede olduğunu göstermektedir. Toplu taşıma sistemi duraklarına olan uzaklık ise ortalama 500 m'dir. Ayrıca yapımı devam etmekte olan İnönü Köprüsü ile toplu taşıma araçlarının mahalle sınırları içerisinden geçme imkânı oluşacaktır.

Mahallede çocuk parkı, spor alanı, rekreasyon alanı gibi donatılar çok yetersizdir. Belediye tarafından yaptırılan Fevzipaşa Sosyal Yaşam Evi, mahalle için önemli bir sosyal donatı alanı olacaktır.

SOSYOEKONOMİK DURUM TESPİTLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Hane halkı ile yapılan tespit çalışması sonucunda işsizlik, enformel sektörde istihdam ve bunlara bağlı olarak sosyal güvenceden yoksunluk mahallenin en önemli sorunları olarak tespit edilmiştir. İşsiz ve düzenli bir geliri olmayan aile oranı %69’dur. Ancak mahalledeki yoksulluğun işsizlik sorununda daha çok yapılan işlerin niteliği ile ilgili olduğu söylenebilir. Çünkü çalışabildikleri niteliksiz işler, iyi bir yaşam sürmeye ve yoksulluğu aşmaya yeterli olamamaktadır. Mahallenin büyük çoğunluğunu işsizler ve “çalışan yoksullar” oluşturmaktadır.

Kadın-erkek eşitliği açısından değerlendirildiğinde koşulların kadınlar açısından daha da kötüleştiği görülmektedir. Mahalledeki yoksulluktan farklı olarak bir kadın yoksulluğundan bahsetmek mümkündür. Meslek edinme ve iş bulmayı kolaylaştıran en önemli adım şüphesiz eğitimdir. Ancak mahallelinin eğitim hizmetinden etkili bir biçimde yararlanamadığı görülmektedir. Kadınlarda okuma yazma bilme ve okul bitirme oranı çok daha düşüktür. Oysa eğitim durumu ile düzenli gelire sahip olma arasında bir ilişki olduğu görülmektedir.

Evlilik yaşı çok düşüktür ve genç anne olma oranı yüksektir..

Fiziksel olarak en kötü durumda olan Kuyu Sokaklar aynı zamanda sosyoekonomik göstergeler açısından da en kötü durumdadır. Konut kalitesinin düşüklüğüne bağlı olarak astım, bronşit gibi solunum yolları hastalıkları çok yaygın görülmektedir.

Fevzipaşa doğumlu olma oranının çok yüksek olması, aidiyet duygusunu artırmaktadır. Bu durumun dayanışma ve mahalle yaşantısının sürmesi açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

MAHALLE HALKI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Saha çalışması boyunca, özellikle hane halkı tespitlerinde (471 hane ile birebir görüşülmüştür) çok sayıda Fevzipaşalı ile görüşülmüştür. Ayrıca, mevcut durum tespitlerinde ortaya çıkan sorunlar hakkında mahallelinin görüşlerinin alınması amacıyla mülakatlar yapılmıştır. Derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak 40 kişiye (17 kadın ve 23 erkek) sorular sorulmuştur. Görüşmecilerin 21’i yetişkin, 19’u ise okul çağında olan ve yaşları 10 ile 19 arasında değişen çocuk ve gençlerdir.

Mahalleden memnun olma

“Bu mahallede yaşamaktan memnun musunuz?”, “Oturduğunuz sokaktan/evden memnun musunuz?” sorularına ilk anda cevap “evet” olmuştur. Bu durum mahallelinin evlerini kaybetme endişesi karşısında bir refleks cevap olarak yorumlanabilir. Mahallede hem fiziksel hem de sosyoekonomik koşulların diğer kısımlara göre daha kötü olduğu iç kısımlarda (Kuyu Sokaklarda) oturanlar, yaşadıkları kötü koşullara rağmen bu soruya özetle “evet memnunuz ve evsiz kalmak istemiyoruz” şeklinde cevaplamışlardır. Bu bölgede oturanlara göre evlerin iyileştirilmesi, onarılması gerekmektedir ancak bu “yerinde güzelleştirme” şeklinde olmalıdır.

Diğer yandan Kuyu Sokaklara göre daha iyi koşullara sahip diğer sokaklarda oturanlar çoğunlukla, kendi sokaklarında hiçbir sorun olmadığını ancak Kuyu Sokakların yıkılması gerektiğini düşünmektedirler. Hatta, onlara göre mahallenin kötü imajının nedeni Kuyu Sokaklardır ve bu alanın çözüme kavuşturulmasıyla mahallenin imajı da değişecektir.

Mahalle kent merkezinde yer aldığı için eğitim, sağlık, toplu taşıma hizmetlerine ve resmi kurumlara yürüme mesafesinde erişilebilmektedir. Ancak yapılan görüşmelerde çocuk parkı, gençler için spor alanı, sağlık ocağı, meslek edindirme merkezi gibi talepler sıklıkla dile getirilmiştir.

İşsizlik sorunu

Mahallede kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin hem fikir olduğu ortak sorun işsizliktir. Mahallenin öncelikli çözülmesi gereken sorununun işsizlik olduğu herkes tarafından ifade edilmektedir. Mahallede düzenli gelire sahip olmayan aile oranı %70lere ulaşmaktadır.  Mahalleli işsizliği bir kader gibi algılamaktadır.

Okulu bırakma sorunu

Mahallede ilköğretim çağında okulu bırakma çok yaygındır. Liseye giden ve bitiren genç sayısının çok az olduğu tespit edilmiştir. Okulu bırakma nedeninin öncelikle ekonomik olduğu, eğitim masraflarının karşılanamaması nedeniyle çocukların okuldan alındıkları ifade edilmektedir.

Yine ekonomik nedenlere bağlı olarak, erkek çocukların ailenin geçimine katkı sağlamak zorunda kalmaları, okulu bırakma nedenlerinin başında gelmektedir.

Kız çocuklarında okulu bırakma oranı, ilköğretimden sonra okumama oranı erkek çocuklarına göre daha fazladır. Zaten evlenecek olan kız çocukları için eğitim gereksiz bir masraf olarak görülmektedir. Doğrudan sorulduğunda anne-babalar kız ya da erkek ayrımı yapmadıklarını her ikisinin de okuması gerektiğini söyleseler de, fiili durumun farklı olduğu görülmektedir.

Evlilik yaşının çok küçük olduğu toplulukta, evliliğin ve namusun özellikle kız çocukları için önemli bir okulu bırakma sebebi olduğu görülmektedir.

Diğer yandan çocukları okumaya teşvik eden bir aile ortamının olmaması, yakın çevrelerinde olumlu rol modeller olmamasının da okulu bırakmada önemli etkenler olduğu söylenebilir. Bütün bu olumsuz etkenlerin yanı sıra okuldaki öğretmenlerin ilgisizliği ya da öğretmen ve okul yönetimi tarafından Roman çocuklarının dışlanmaları, özellikle gençlerin vurgulayarak dile getirdikleri okulu bırakma sebebidir.

Çok sayıdaki olumsuz örneğin yanında olumlu örnekler de bulunmaktadır.

Gençler için müzik ve spor seçenekleri

Aileler hemen hemen bütün çocuklarda gelişmiş bir ritim duygusu ve müzik yeteneğinin olduğunu ifade etmektedirler. Hem aileler hem de çocuklar için müzik, meslek edinmek ve para kazanmak için “en olabilir seçenek” olarak görülmektedir. Bunda Roman toplumunda çok sayıda başarılı müzisyen olmasının, başka bir ifadeyle müzisyen rol modellerin olmasının payı büyüktür. Mahallede müzik eğitimi alan gençler vardır.

Müziğin dışında gençler için bir ikinci yol ise futboldur. Hatta bu konuda müzikten daha istekli oldukları ve öneriler geliştirdikleri görülmektedir.

Sosyal dışlanma sorunu

Yetişkin kadın ve erkekler, özellikle resmi kurumlarda, Roman oldukları için dışlandıklarını hatta nüfus cüzdanında Fevzipaşa doğumlu olarak yazılmasının baştan önyargı oluşturduğunu düşünmektedirler.

Gençler bu konuda daha iyimser görünseler de söylemlerinde çelişkilere rastlanmaktadır. Roman kimliğinden ötürü hiçbir şekilde dışlanmadığını net bir biçimde ifade eden gençler de, Roman olduğu için dışlandıklarını söyleyen gençler  de vardır. Roman kimliğini saklayan Romanlar olduğu da  ifade edilmektedir.

GÖRÜŞMELERİN DEĞERLENDİRMESİ

Mahalle halkı ile yapılan görüşmeler sonucu, mahallelinin sorunları ve beklentileri genel hatları ile ortaya konmuştur.

Mahalleli olma bilincinin, aidiyet duygusunun çok güçlüğü olduğu ve topluluk içerisinde yaşamaktan memnun olma halinin yüksek olduğu görülmektedir. Ancak dayanışma kültürünün giderek azaldığı, mahalle ortamının gençlere zarar verdiği görüşü de dile getirilmektedir.

Düzenli gelir elde eden ya da eğitimli Romanların mahalleden ayrılma eğilimi, mahallenin giderek çöküntü alanı halini almasını hızlandırmaktadır.

Mahalle kendi içine kapalı bir topluluktur. Evlilikler topluluk içerisinde gerçekleşmektedir. Yetişkinler başta eğitim kurumları olmak üzere, tüm resmi kurumlarda Romanların dışlandığını düşünmektedirler. Roman kimliğinin saklayanlar olduğunu ve bunun iş hayatında yer almak için olağan olduğunu kabul etmektedirler.

İstihdam ve eğitim sorunu, mahalleli tarafından da en önemli sorun olarak dile getirilmektedir. Mevcut durum tespitlerinde ve görüşmelerde ortaya çıkan sorunların konunun uzmanları tarafından daha detaylı ele alınması, ilgili kurumlarla işbirliğine gidilerek çözüm üretilmesi gerekmektedir. Örneğin kadın yoksulluğu, kadınların topluluk içerisindeki rolü ve çalışma hayatına katılmalarının sağlanması, erken evliliğin nedenlerinin tartışılması gibi. Roman çocuklarının ve gençlerinin eğitime devam etmesi konusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idareleri, öğretmenler ve aileler ile birlikte ele alınmalıdır.

Dezavantajlı bu topluluğa eşit fırsatlar sunmak yeterli olmamaktadır. Roman çocuklarının da her çocuk gibi okula gitme yaşları geldiğinde bir okula kaydı yapılmaktadır. Ancak çocukların eğitime devam etmeleri için ekonomik destekten daha fazlasına ihtiyaç olduğu açıktır.

Yalnızca Romanların değil, öğretmenlerin de desteklenmesi gerekmektedir. Gençlerle yapılan görüşmelerde eğitim konusunda sosyal dışlanma en fazla dile getirilen konu olmuştur.

Çocukların ve gençlerin müzik ve spora yöneldikleri görülmektedir. Aileler de çocuklarının bu konularda yetenekli olduklarını düşünmektedirler. Bir başka açıdan bakıldığında, çocuklar ve aileler bu seçeneklerin en kolay yol olduğu görüşündedirler. Çocuklarının doktor, avukat, mühendis, öğretmen, kaymakam olabileceklerine inançları yoktur. Bir anlamda Roman çocuklarına özellikle müzik tek seçenek olarak sunulmaktadır. Bu yeteneklerinin desteklenmesi yanı sıra çocuklar başka meslekler edinmeleri konularında da desteklenmelidir.

KENTSEL AKTÖRLERLE YAPILAN TOPLANTILAR/GÖRÜŞMELER

Saha çalışması öncesinden başlamak üzere, kentte karar mekanizmalarını etkileyebileceği düşünülen bazı kentsel aktörlerle bir dizi toplantı yapılmıştır. Bu toplantıların amacı, bu kentsel aktörlerin dikkatini Fevzipaşa Mahallesi’nin, Fevzipaşalı Romanların sorunlarına çekebilmek, kentte soruna dair farkındalık yaratmak ve görüş alış verişinde bulunarak çözüm önerileri geliştirmektir. Bu kapsamda Çanakkale Belediyesi başta olmak üzere Valilik İl İnsan Hakları Kurulu, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Sanayi ve Ticaret Odası, Medya temsilcileri, Belediye Meclisi Tarihi Kent Komisyonu gibi aktörlerle toplantılar yapılmıştır. Ayrıca Çeşitli kentsel aktörlerin temsilcileri ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır.

Çanakkale Belediye Başkanı, mahalle için geliştirilecek yenileme projesinin odak noktasının tek değil çok yönlü olması gerektiğini, ancak önceliğin sosyal ve ekonomik çevreye verilmesi gerektiğini, ardından fiziki çevrenin yenilenmesinin daha kalıcı olacağı düşüncesindedir. Mahallenin fiziki açıdan en sorunlu sokakları olan Kuyu Sokak, Kuyu Caddesi ve Testicioğlu Sokaktaki yapı stoğunun yıkılıp yeniden yapılmasını ancak mevcut sokak dokusunun korunması gerektiğini vurgulamaktadır… Gökhan’a göre Çanakkale’de sosyal dışlanma sorunu azdır, ancak herhangi bir suç işlendiğinde mahalleli potansiyel suçlu olarak görülmektedir. ..

Roman topluluğun turizm faaliyetleri açısından çekici bir unsur olabileceğini belirtmiştir. Mahalle halkı arasında işbirliği sağlanmasının zor olduğunu ama müzisyenlik ve taşımacılık sektörlerinde kooperatifleşmenin olabileceğini ifade etmiştir.

Projenin üretimi ve uygulanmasında rol alabilecek aktörlere ilişkin ise belediye, valilik, üniversite, ticaret ve sanayi odası, kalkınma ajansı ve ilgili bakanlıkların katıldığı bir ortaklık kurulmasını önermektedir. Gökhan, yerel sermaye gruplarının böyle bir ortaklıkta görev almak istemeyeceklerini düşünmektedir.

İl Genel Meclisi üyesi Nurkan Şanda, Fevzipaşa Mahallesi için geliştirilecek bir proje için mahalle halkının kentsel dönüşüme ikna edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Şanda’ya göre TOKİ mahallenin yeniden yapımını üstlenebilir. Zafer Meydanı çevresindeki binalar yıkılarak, meydan genişletilebilir.

Şanda, Fevzipaşa Mahallesine yönelik sosyal dışlanmayı ortadan kaldırabilmek amacıyla kentsel dönüşüme paralel bir “sosyal dönüşüm” projesi gerçekleştirilmesini önermektedir. Roman topluluğunun üretken ve çalışkan olduğunu, belli konulardaki becerilerinin avantaja dönüştürülebileceğini vurgulamaktadır…

Belediyenin yapılacak projenin imar planı konusunda, merkezi yönetim birimlerinin finansman ve teknik alanlarda, sivil toplum örgütlerinin ve Kent Konseyi'nin de proje üretimi konusunda rol almaları gerektiğini, yerel sermaye gruplarının proje üretildikten sonraki uygulama kısmında görev alabileceğini belirtmektedir .

ÇEYAP (Çanakkale Evlerini Yaşatma Projesi) başkanı İsmail Erten, yenileme projesinin odak noktasının fiziki çevre olmaması gerektiğini, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak üç odağın öncelikli olması gerektiğini düşünmektedir.

Zafer Meydanı'nı mahalle ile kent arasında bir tampon bölge olarak tanımlayan Erten, meydanın sosyo-kültürel bir iletişim alanı olduğunu ve bu amaçla meydan işlevinin kuvvetlendirilmesi gerektiğini söylemiştir…  Sarıçay kıyısının ise eğlence sektörü ağırlıklı bir mekansal dönüşüm için ideal bir alan olduğunu, bu alanın belediyenin öncülüğünde dönüştürülmesi gerektiğini söylemiştir…

Erten’e göre kentte Romanlara yönelik bir sosyal dışlanma sorunu vardır ve nedeni etnik farklılıktır.

Mahallede yapılacak bir projenin ardından arazi değerlerindeki artıştan kaynaklanan yer değiştirmelerin yaşanmaması için öncelikle sosyoekonomik gelişimin sağlanması Romanlar için müziğin en önemli avantajları olduğu, hizmet sektöründe de oldukça yetenekli olduklarını aktarmıştır… Projede rol alması gereken kurum ve kuruluşların kentle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar olduğunu,  belediyenin bir kamusal aktör olarak projenin siyasi, girişimcilik, ve toplum algısı yönündeki riskini alması gerektiğini belirtmiştir…

Merkezi yönetim organlarının ulusal politikaların alana aktarımı konusunda, yerel halkın ise projenin toplumsallaştırılmasında görev alabileceğini söylemiştir.

Yerel sermaye gruplarının ekonomik konularda ve istihdam konusunda projeye katkı sağlayabileceğini belirtirken Kent Konseyinin de stratejik alanlarda projenin önünü açması ve organizasyonu sağlaması gerektiğini söylemiştir.

Roman Kültür ve Sosyal Etkinlikler Derneği ikinci başkanı Nail Nazlı,

Yapı stoğu açısından son derece sorunlu olan sokaklarda yıkıp-yeniden yapım yönteminin uygulanabileceğini belirtmiştir…

Roman toplumunun Çanakkale'de sosyal dışlanmaya maruz kaldığını, nedeninin ise mahalle halkının potansiyel suçlu olarak görülmesi olduğunu aktarmıştır…

Fevzipaşa Sosyal Yaşam Evi projesinin mahalle halkı için çok olumlu bir katkı sağlayacağını, bu projeyle çocuklara becerileri yönünde bir meslek kazandırılabileceğini, ayrıca mahalle halkının ihtisaslaştığı müzisyenlik, boyacılık ve taşımacılık konusunda kooperatifler kurulabileceğini belirtmiştir...

Projeye katkı bakımından tüm kurum ve kuruluşların aktör olarak rol almasını isteyen Nazlı, yalnızca yerel sermaye gruplarının kesinlikle bu projede yer almaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun sebebi olarak sermaye gruplarına duyduğu güvensizliği göstermektedir.

Projede en önemli görevin Kent Konseyi'ne düştüğünü, organizasyon ve fon bulmada konseyin görev alması gerektiği belirtilmiştir.

KENTSEL AKTÖRLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN DEĞERLENDİRMESİ

Kentsel aktörlerle yapılan toplantıların iki önemli sonucu olmuştur.

Birincisi Fevzipaşa mahallesi ve Romanlar hakkında bir farkındalık yaratılmıştır.

İkincisi kentin mahalleye ve Romanlara bakış açısını, algısını anlama fırsatı elde edilmiştir. Kentsel aktörlerin genel kanısı mahalledeki yaşamın iyileştirilmesi ve Romanların desteklenmesi şeklindedir. Kentin ilk sakinleri olmaları ve kente kattıkları kültürel çeşitlilik nedeniyle, kent büyük oranda Romanları sahiplenmektedir. Ancak “mahallenin başka bir yere taşınması” ya da “hiçbir şekilde Roman kültürüne dokunulmaması hatta iyileştirme bile yapılmaması” şeklinde iki uç görüş de ortaya çıkmıştır.

Kentsel aktör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, kentte Fevzipaşa Mahallesi’nin iyileştirilmesinde önceliğin fiziksel çevreden daha çok sosyoekonomik yapının güçlendirilmesine verilmesi yönünde bir görüş birliği olduğu görülmektedir.

Sosyoekonomik yapının güçlendirilmesi konusunda Fevzipaşa Sosyal Yaşam Evi’ne önemli rol atfedilmekte, ancak uzun vadeli sosyal politikalar konusunda somut öneriler ortaya konamamaktadır.

Fiziksel iyileştirmeler konusunda Kuyu Sokakların yıkılıp yeniden yapılması konusunda bir görüş birliği bulunmaktadır. Diğer yandan mahallenin kentsel sit alanı içerisinde olması ve Roman mahallesinin kendine özgü dokusunu yitirme tehlikesi nedeniyle, görüşmeciler fiziksel dokunun korunması gerekliliğine vurgu yapmaktadırlar.

Kentsel dönüşüm/yenileme projesi için oluşturulacak örgütlenme modelinde Çanakkale Belediyesi ve Kent Konseyi’ne önemli roller biçilmektedir.

KENTSEL İYİLEŞTİRME İÇİN MODEL ÖNERİSİ

Temel stratejilerin belirlenmesi

Fevzipaşa Mahallesinde, barınma, işsizlik, nitelikli ve düzenli işlere erişememe, sosyal güvenceden yoksunluk, düşük nitelikli konut sorunu, yetersiz kentsel altyapı, nitelikli eğitim hizmetine erişememe gibi ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Mahallelinin sosyoekonomik yaşama katılması, kentsel hizmetlere erişimi ve yapabilir hale gelebilmesi için kentsel iyileştirme projesi aynı zamanda sosyal dışlanmayı engellemeye yönelik programlar da içermelidir.

Mahallede yaşanan sorunlardan yola çıkarak “Fevzipaşa Mahallesi Kentsel İyileştirme Projesi” için dört temel strateji belirlenmiştir;

1.Kentte sosyal dışlanma ve etnik ayrımcılığın engellenmesi,

2. Romanların karar verme mekanizmalarına aktif katılımı,

3. Romanların kentin sosyal ve ekonomik yaşamına entegrasyonunun sağlanması,

4. Mahalledeki yapı, konut ve kentsel altyapı kalitesinin geliştirilmesi,

Kentte sosyal dışlanma ve etnik ayrımcılığın engellenmesi,

Romanlara yönelik uzun vadeli sosyal içerme programlarının oluşturulması kalıcı bir çözüm için zorunludur. Öncelikle Roman kimliği ve kültürünün tanınması ve önyargılardan arındırılmasına yönelik, kaynaştırıcı programlar oluşturulmalıdır. Sivil toplum örgütleri bu kaynaştırma programlarında etkili olabilirler. Mahallede daha önce yapılmış olan Roman Şenlikleri, kentli ile Romanları bir araya getiren başarılı bir deneyimdir. Birçok genç Çanakkaleli, mahalleyi ilk kez Roman Şenlikleri esnasında gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu tür organizasyonların mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Sosyal dışlanmayı önleyici programlarda kentlinin Roman kültürünü tanımalarının önemli olumlu etkisi olacaktır.

Eğitim kurumları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum örgütleri ve mahalleli arasında eğitim konusunda işbirlikleri oluşturulmalıdır. Çocukların ve gençlerin okula devam etmeleri konusunda teşvik edici programlar oluşturulmalıdır. Okula giden çocuklar için ailelere yapılacak maddi desteğin yanında, mahallede çocukların ders çalışmalarını ya da çeşitli destek eğitim programlarına katılabilecekleri bir etüd programı başlangıç için iyi olabilir. Meslek liselerinde Roman gençlerinin okula devamlılıklarını da destekleyen özel programlar oluşturulmalıdır. Eğitim alanında etnik ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya karşı özel önlem alınmalı, öğretmenler, okul idareleri ve tüm aileler bu konuda eğitilmeli, desteklenmelidir. Çocukların okul öncesi eğitimden faydalanmaları sağlanmalıdır.

Romanların karar verme mekanizmalarına aktif katılımı,

Çanakkale kentinde katılım kültürünün gelişmesine yönelik çalışmalarda Romanlar da yer almalıdır. Romanların kendilerini ifade etmelerine ve kendi sorunlarını çözmelerine yönelik örgütlenmelerinin desteklenmesi gerekmektedir. Roman Derneklerinin yanı sıra Kent Konseyi ve bünyesinde kurulmuş olan mahalle temelli bir örgütlenme olan Fevzipaşa Mahalle Meclisi, mahallelinin karar mekanizmalarına katılımında önemli ve etkin bir rol üstlenebilir.

Fevzipaşa Mahalle Meclisi’nin mahalleyi temsil etme gücünün geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için Kent Konseyi tarafından çaba sarf edilmelidir. Çanakkale Belediyesi tarafından mahallede daha önce yapılan katılımcı bütçe çalışması, mahallelinin kararlara katılımı açısından son derece önemlidir. Bu çalışmanın sürekliliğinin sağlanması ve mahalleden çıkan kararların daha hızlı bir biçimde uygulamaya aktarılması gerekmektedir.

Romanların kentin sosyal ve ekonomik yaşamına entegrasyonun sağlanması,

Romanların kentin sosyal ve ekonomik yaşamına dahil olabilmelerinin önkoşulunun nitelikli ve düzenli gelir getirici işlere ulaşabilmeleri olduğu açıktır. Bunun için mesleki eğitim ve istihdam programları oluşturulmalıdır. İş ve mesleki becerilerin geliştirilmesi için öncelikle Romanların mevcut potansiyelleri ve halihazırda uzmanlaştıkları işlerin niteliğini artırıcı destekler oluşturulmalıdır; boyacılık, taşımacılık, eğlence sektörleri gibi. İkinci olarak kent vizyonu doğrultusunda hizmet, turizm ve ticaret sektörlerine eleman yetiştirilmesi yönünde programlar oluşturulmalıdır.

Romanların serbest olarak çalıştıkları işkollarında örgütlenmeleri desteklenerek işbirlikleri oluşturulmalıdır.

Kendi hesabına çalışanlar/çalışmak isteyenler hem ekonomik hem de yapılan işin niteliğini geliştirmeleri yönünde profesyonel olarak desteklenmelidir.

Mahallelinin bilgiye ve teknolojiye erişimi sağlanmalıdır.

Kadınlara yönelik okuma-yazma ve eğitim programları oluşturulmalıdır. Kadınların ekonomik hayata katılabilmeleri için okul öncesi çocuk bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır.

Suç işlemiş çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitim ve istihdam programları oluşturulması, daha önce cezaevine girmiş çocuk ve yetişkinlerin kent yaşamına entegrasyonlarının sağlanması önceliklendirilmelidir.

Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan Fevzipaşa Sosyal Yaşam Merkezi mahalledeki eğitim, kültür programları için önemli bir merkez rolü üstlenmelidir. Bu merkez programların sürekliliği ve eşgüdümü açısından son derece önemlidir.

Yapı, konut ve kentsel altyapı kalitesinin geliştirilmesi,

Mahalleli sosyoekonomik yönden güçlendirilirken, yaşadıkları konutların ve fiziksel çevrenin de iyileştirilmesi zorunludur.

Mahallede konut kalitesinin ve sosyoekonomik koşulların en sorunlu olduğu, analiz çalışmalarında 1. bölge olarak tanımlanan alanda yapılacak bir hak sahipliği çalışması sonrasında, mahallelinin yaşam biçimine ve tarihsel dokuya uygun yeni konutlar yapılmalıdır.

2. bölgedeki yapılar fiziksel koşullarına göre yenilenmeli ya da daha sağlıklı hale getirilmelidir. 2. bölgede parsel ve yapı ölçeğinde yenilemeler için mülk sahipleri/kiracılar ekonomik ve teknik olarak desteklenmelidir.

3. bölge, kent ile mahallenin etkileşimini artıracak şekilde tasarlanmalıdır. Tarihsel yapı stoğunun yer aldığı 3. bölgede koruma ve sağlıklaştırma yapılmalıdır. Bu alanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne tahsisli anıtsal yapılar bulunmaktadır. Bu nedenle bu alanların kullanımı, fonksiyonları konusunda Üniversite ile işbirliği yapılmalıdır. 3. bölge kültür turizmi için önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bu nedenle turizm sektörü ile işbirliği yapılabilir.

4. bölge mahallenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda rekreatif amaçlı tasarlanmalıdır.

Mahalledeki kamusal mekanlar –Sarıçay kenarı, Zafer Meydanı, Fatih Cami Meydanı, Meydanlık Yeri, Kesikbaş Türbesi Çevresi (Maşatlık), Palamut Depoları gibi- hem mahalledeki sosyal yaşamı geliştirecek hem de kentle entegrasyonu artıracak şekilde yenilenmeli ve işlevlendirilmelidir. Tüm mahallede kentsel altyapı geliştirilerek yenilenmelidir. Mahallelinin en çok talep ettiği çocuk oyun alanı, gençler için spor alanları gibi kamusal mekanlar kısa vade de gerçekleşebilecek yatırımlardır. Bu alanların öncelikle yapılandırılması, mahallelinin sürece aktif katılımını da artıracaktır.

ORTAKLIK MODELİ VE FİNANS KAYNAKLARI

Mahallede yapılacak bir iyileştirme uygulaması için belirlenen temel stratejilerin gerçekleştirilmesi uzun vadede ve orta vadede gerçekleşebilecek alt-stratejileri ve eylemleri içermektedir. Bu stratejileri kimin gerçekleştireceği ve hangi kaynakların kullanılacağı en önemli sorudur.

Dünyadaki kentsel dönüşüm deneyimleri sonucunda “alan özelinde kurulmuş, tanımlı ortaklıklar” en etkili model olarak önerilmektedir. Fevzipaşa Mahallesi için yapılacak bir kentsel yenileme uygulamasında şüphesiz yerel yönetim, Çanakkale Belediyesi en önemli aktör olmalıdır. Çanakkale Belediyesi’nin yanı sıra Valilik ve İl Özel İdaresi ortaklık içerisinde mutlaka olmalıdır.

Her ne kadar, Türkiye’de Roman mahallelerine yapılan olumsuz müdahalelerin önemli bir aktörü haline gelmiş olsa da, doğru bir yaklaşım geliştirildiği takdirde TOKİ bir ortak olarak tanımlanabilir.

Yeni konut üretiminin, sosyal konut yaklaşımı ile yapılması gerekliliği nedeniyle gayrimenkul sektörü için proje cazip olmayacaktır. Yeni konut üretimi için önerilen bir başka yöntem de sınırlı sorumlu kooperatifleşme olabilir.

İyileştirme, sağlıklaştırma ve korumaya yönelik fiziksel müdahaleler de sponsorluk kurumu devreye sokulabilir. Çanakkale Belediyesi koordinasyonu üstlenmeli, oluşturulacak modelin sürdürülebilirliği ve kontrolü için kaynak, personel ve idari bir mekan ayırmalıdır.

Tüm projenin yönetiminde ve ayrıca programların oluşturulmasında ve yürütülmesinde ilgili bilimsel alanlardan danışmanlık alınmalıdır.

Sosyal yapının güçlendirilmesine yönelik uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi için yerel yönetim, valilik, yerel üniversitenin ilgili birimleri ve sivil toplum örgütleri arasında soruna odaklı işbirlikleri oluşturulması gerekmektedir.

Bu stratejilerin gerçekleşmesinde uluslararası ve ulusal fonlardan yararlanılabilir.

Mekansal olarak müdahale alanları, müdahale yöntemleri ve ortaklıkların tanımlandığı model önerisi aşağıda görülmektedir. Ortaklıklar 4 temel strateji ve 4 müdahale alanı çerçevesinde orta ve uzun vadeli olarak kurulabilir.

ÜST