Kent Konseyi Çanakkale’nindir

Kent Konseyi Çanakkale’nindir
30/08/2013 · Haberler

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülend Engin, geçtiğimiz günlerde basında yer alan açıklamalarında “Çanakkale’ye yat limanı kazandırmak”tan söz ederken şu ifadeleri kullanmış: “…biz Çanakkale halkının, Barbaros Mahalle sakinlerinin büyük desteğini gördük. Ancak yöneticilerimize ve konseylerine Çanakkale’nin deniz kıyısında olduğunu anlatamadık.”

Bir açıklama gereği duyan Kent Konseyi  Başkanı Saim Yavuz, “Kent Konseyi hiçbir kurumun ya da yöneticinin Konseyi değildir. O, halkın konseyidir. Kent Konseyi’nin ne olduğu ve ne yaptığıyla ilgili yanlış açıklamalara sebebiyet verecek ve iyi niyetle yapılmış olduğuna kanaat getirdiğimiz yanlış ifadeleri de düzeltmek gerekmektedir. Çünkü Kent Konseyi farklı bir yapı olup, bu yapıyı anlamak ve gerektiği gibi işlevini yerine getirmek zahmetli ve uzun soluklu bir çaba gerektirmektedir. Kent Konseyleri klasik yönetim kurumlarından ve anlayışlardan tamamen farklı, halkı, kent için alınacak kararlarda etkin ve aktif olmasına imkân sağlıyan kanunla görevlendirilmiş bir yapıdır”  demiştir. Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz'un, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin’e yazmış olduğu “düzeltme” yazısını konsey temsilcilerinin ve halkın da bilgilenmesi için aynen yayınlıyoruz.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Sayın Bülend Engin

Çanakkale gazetelerinde yer alan açıklamalarınızda şunu söylüyorsunuz:  “…Ancak yöneticilerimize ve konseylerine Çanakkale’nin deniz kıyısında olduğunu anlatamadık.”

Yanlış anlamaların ve buna bağlı yorumların sürdürülmesini önleyebilmek için “yöneticilerimiz ve konseyleri”nin ifadesindeki “konsey”le ilgili düzeltmeyi yapmak gereğini duyduk. Şöyle ki:

Kent Konseyleri kanunla kurulmuş, yönetmeliği İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuş ve Resmi Gazete’de yayımlanmış, idari olarak belediyeye bağlı özerk işleyişi olan bir mekânizmadır. Bir başka ifadeyle “kamu yönetiminin” önemli bir parçasıdır. Kanunla tanımlanmış ve tanınmıştır. Kent Konseyleri, merkezi yönetimin temsilcilikleri (valilikler)ve yerel yönetimlerle birlikte halkın kent yönetimi  için  söz söylediği bir oluşumdur.

Görevi kanunla belirlenmiştir ve kanunla belirlenen görevlerinden bazıları şunlardır:

- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

- Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik plânların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

-Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

-Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

-Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

-Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak…

Çanakkale Kent Konseyi , kanunla belirlenmiş ve yukarıda bazılarını belirttiğimiz görevler çerçevesinde, yine kanunla belirlenmiş kurulları yoluyla görevleri yerine getirir. Kent Konseyi’nin en üst organı, kararların alındığı yer Genel Kurulu’dur ve Kent Konseyi de orasıdır. (Bakınız yönetmelik). Ayrıca Kent Konseyi Genel Kurulu’nun seçtiği bir Başkanı vardır ve Kent Konseyi’ni temsil eder. Yine Genel Kurul’dan seçilmiş Yürütme Kurulu vardır ve çalışmaların gerçekleştirilmesi için bu kurulda yönetsel kararlar alınır.  Buradan da anlaşılacağı üzere Kent Konseyi 3-5 kişiden oluşmaz. Kent Konseyi, odanızın temsilcisiyle de içinde olduğu, diğer temsilcilerle birlikte ancak Konsey’dir.  Yoksa, Kent Konseyi Başkanı ya da Yürütme Kurulu Kent Konseyi değildir. Bundan dolayıdır ki, Kent Konseyi Başkanı, kurullarından geçmemiş ve onay görmemiş kentle ilgili herhangi bir karar ve öneriyi bugüne kadar açıklamadığı gibi kendi görüşlerini “Kent Konseyinin görüşleri” olarak da ifade etmemiştir.  Ve Kent Konseyi kararları bütün çalışma süreçlerinden Kent Konseyi Genel Kurulu’nun vereceği kararla çalışmalarını sonlandırır ve kentle paylaşır. (Yat Limanı’nın “yeri” konusunda olduğu gibi).

Bir diğer önemli husus;

Kent Konseyi idari olarak belediyelere bağlıdır, ama yönetim ve kararlarında kendi organlarına bağlı özerk bir yapıdır. Yani Belediye’den (başkandan, meclis üyelerinden ya da birim müdürlerinden) veya herhangi bir kurumdan, bir emir ya da talimat almaz. O, bütün kurum ve kişilerle eşit mesafede durur. Belediye’den yalnızca mali destek alır, gerçekleştirdiği idari ve parasal işleri belediye kurallarına uygun olarak yapar ki, bu da kanun gereğidir. Ve kanun, “belediyeden emir alır” da demez.  Daha önce de Oda’nıza yazdığımız bir başka yazıda da belirttiğimiz gibi;  “yöneticilerimizin konseyi” değildir Çanakkale Kent Konseyi.

Çanakkale Kent Konseyi Çanakkale’dir ve Çanakkale’de yaşayan herkesindir.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saim Yavuz

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı

ÜST