Spor Meclisi Basınla Buluştu

Spor Meclisi Basınla Buluştu
13/04/2015 · Haberler

Çanakkale Kent Konseyi Spor Meclisi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında Spor Meclisinin görevleri, ilkeleri ve üyeleri hakkında bilgi verdi.
Spor Meclisi ; Çanakkale halkının, spor kulüplerinin, tüm sporcuların sportif etkinliklerini gerçekleştirebilmesi için gereken tesis, malzeme, teknik kadro, sponsor, tanıtım etkinlikleri ve eğitim çalışmaları gibi ihtiyaçlarına destek olmaya yönelik çalışmaları yapar. Sporun içinde yer alan, tüm paydaşların sorunlarının, vizyonlarının, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, demokratik özgür ortam ve yapıyı temsil eder.
Spor Meclisi Yürütme Kurulumuz, 23 Mart 2015 tarihinde yapılan, ilgili kurum ve dernek temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda, 2 yıllığına bu göreve seçilmiştir. Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilgili kurum ve spor dernekleri, birer yazı ile bu genel kurula davet edilmiştir. 45 kurum ve dernek, temsilci göndereceğini yazılı olarak beyan etmiş, 29 temsilci genel kurula katılmıştır. 9 kişilik yürütme kurulu üyeliği için 14 temsilci aday olmuş, yapılan seçim sonucunda en yüksek oyu alan 9 dernek temsilcisi Spor Meclisi yürütme kuruluna seçilmiştir.
Başlıca görevlerimiz;
1. Çanakkale’de spora demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesini, sağlamak,
2. Çanakkale’de spora ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,
3. Kent’te spor için önerilen projelerin karar süreçlerinde spor kulüp ve dernek temsilcilerinin etkin rol almalarını sağlamak,
4. Çanakkale’nin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve buna paralel olarak sportif aktiviteleri geliştirmek,
5. Kentin kaynaklarının ve çevre değerlerinin sportif anlamda etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
6. Çanakkale’de spor kulüp ve derneklerinin gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
7. Çanakkale’de çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, yaşlıların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki sportif etkinliklerini arttırmak,
8. Spor yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
9. Diğer Kent Konseyi spor meclisleri ile kent sporunun geleceği ve günlük yaşamı ile ilgili işbirlikleri geliştirmek,
10. Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilerek, uygun rekreasyon alanları oluşturulmasına katkı sağlamak,
11. Erken çocukluk eğitiminden başlamak üzere tüm eğitim kademelerinde spor eğitiminin içeriğine, uygulamasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak,
12. Bütün vatandaşların, kamuya ait tüm spor tesislerinden yararlanmasını sağlamak,
13. Elit sporcuların ve teknik kadronun gelişimi için çalışmalara yapmak,
14. Sporun her alanındaki ergonomik gelişmelerin takip edilerek katılımcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,
15. Sporda şiddetin ve etik olmayan davranışların azaltılması için gerekli sosyal çalışmaları yapmak,
16. Sporda Adil oyun (Fairplay) anlayışının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
17. Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden Milli Sporcuların (Çanakkale ilinde kayıtlı lisanslı sporcu olması şartıyla) yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasını ve desteklenmesini sağlamak,
18. Amatör sporların Çanakkale Halkı’na tanıtılması ve halkın teşvik edilmesi amacıyla “Spor Tanıtım Günleri” düzenlemek,
19. Spor yapma olanakları kısıtlı olan dezavantajlı grupların spor yapabilme olanaklarını geliştirmeye çalışmak,
20. Çanakkale Kent Konseyi Spor Meclisinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Çanakkale Belediyesi’ne ve ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamaktır.
Spor Meclisi’nin ilkeleri:
1. Kent Konseyi Spor Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.
2. Kent Konseyi Spor Meclisi, yerel yönetişim sürecindeki karar alma mekanizmalarında kent sporu adına söz sahibi olan temsili yapıdır. Ancak Kent Konseyi Spor Meclisi, siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsızdır.
3. Kent Konseyi Spor Meclisi çalışmalarında kadın-erkek eşitliği esastır. Kent Konseyi Spor Meclisi’nin organlarında temsilde kadın – erkek dengesinin sağlanmasına dikkat eder.
4. Kent Konseyi Spor Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kâr amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
5. Sporcuların bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent sporcularının sesini yükselterek her türlü politika oluşturma sürecinde sporcu boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
6. Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde sporcuların çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
7. Kent Konseyi Spor Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına sportif bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
8. Kent Konseyi Spor Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
9. Kent Konseyi Spor Meclisi çalışmalarını konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
10. Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde spor meclisinin karar alma aşamasından sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılım önemlidir.
11. Kentimizin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunur.
12. Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde spor ve sporcunun yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirir.
13. Kent vizyonunun ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi, sporcunun hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir yaşantı, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön plânda tutar.
14. Uluslararası sportif gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, sporcu için oluşturulacak kararlara tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturur.
15. Katılımcı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alır.
16. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimser.
Spor Meclisi’nin üyeleri:
a. Belediyeden bir temsilci,
b. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir temsilci,
c. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nden bir temsilci,
d. ÇOMÜ - BESYO’dan iki temsilci,
e. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nden 2 temsilci(İl Gençlik Merkezi Müdürlüğünden 1, Spor ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünden 1)
f. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan bir temsilci,
g. Çanakkale merkezde faaliyet gösteren ilgili amatör spor kulüpleri ile ilgili derneklerden birer temsilci,
h. BARO’dan bir temsilci,
i. Spor Meclisi Çalışma Gruplarından birer temsilci.
Spor Meclisimiz, Kent Konseyi ilkeleri çerçevesinde tamamen bağımsız olarak faaliyet gösterir.

ÜST